Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Holos – Beeld en Brein

Actief op het gebied van onderzoek naar, en voorlichting over Beelddenken, de Leren Leren methode, onderzoek en behandeling Basisreflexen, en aanbod van Creatieve Lessen, Genezend Tekenen, Therapie, en Coaching – hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze notitie over ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Holos – Beeld en Brein houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

- Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, of de doelen, waarvoor deze zijn verstrekt,
- Deze doelen en het type persoonsgegevens beschreven staan in deze notitie.
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Wij u vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Holos – Beeld en Brein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

DOCUMENTEN

Ons volledige privacybeleid en algemene voorwaarden kunt u hier rustig nalezen en/of downloaden in .pdf formaat

Heeft u nog vragen, neem gerust contact met mij op